HLADÍK, J. Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí diplomové práce mohu vyjádřit, že přístup diplomanta ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracoval průběžně a časový plán plnil bez problémů, se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup a jeho vystupování je velmi seriózní. Se zadanými podklady dovedl pracovat samostatně a dobře využil veškeré zprostředkované kontakty s firmami spolupracujícími s naším ústavem v dané problematice. I proto je úroveň odevzdané práce velmi kvalitní a jejím přínosem je, že se podílí na zavádění simulačních analýz problémů řešených na ústavu. Práce si kladla za cíl analyzovat vliv vzdálenosti clonek ve scintilačním detektoru na tlaku v komoře scintilátoru s ohledem na funkční podmínky mikroskopu. Důležitým výsledkem práce bylo zjištění, že i když experimentálně zjištěné hodnoty na hrdle čerpání vykazují lineární závislost této hodnoty na velikosti tlaku v komoře vzorku, tak tato linearita neplatí v hodnoty tlaku u scintilátoru. Důvody byly zjištěny v podmínkách proudění na clonkách, kde vzniká kritické proudění a následná pulzace. Přínos práce vidím v analýze a popisu proudových podmínek ve scintilačním detektoru, které není možné získat pomocí experimentálního měření. Tato analýza je součástí celkového mapování proudění v enviromentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu AQUASEM II vyvíjeném ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AVČR. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená diplomová práce řeší problematiku modelování tlakových poměrů a proudění plynů pro scintilační detektor signálních elektronů v elektronovém mikroskopu. Je zaměřena na zjištění vlivu vzájemné vzdálenosti tlak omezujících clonek s kruhovým otvorem o průměru 0,6 mm. Celá práce má vysokou úroveň. Po formální stránce jí lze vytknout, že nejsou číslovány rovnice a nejsou uvedeny jednotky. Výběr studijních podkladů, uvedený v přehledu literatury je postačující a umožnil zpracovat teoretickou část práce na dobré úrovni. Dosažené výsledky modelování jsou přesvědčivé a mohou být použity pro konkrétní řešení detektoru, práce přináší podnětné odborné poznatky. Vytknout jí lze jen některé dílčí nedostatky: Str. 13. Obr. je převzat "z druhé ruky" Str.24. Na obrázku nepůjde zřejmě o vliv ohřevu vzorku, ale o kontaminaci povrchu. Str. 28 a 29. Tyto obrázky jste kreslil vy? Str.41a 42. Z jakého pramene bylo čerpáno? Str.583 Tam žádné čerpadlo přece není, jde o vývěvy. Str. 59. Jakou netěsnost máte na mysli? K vlastnímu řešení nemám zásadnější připomínky, práce je přínosná a závěry, v ní uvedené jsou logické a akceptovatelné. Otázky k obhajobě: 1. Jak by se podle vás dal omezit vznik expanzních vln, které byly pomocí vámi uváděného modelu zjištěny? 2. Jaký byl váš podíl na výsledcích modelování? Doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 32758