BARTOŇOVÁ, J. Návrh ochrany osobních dat dle obecného nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Diplomová práce zpracovává aktuální, ale obtížné téma ochrany osobních údajů dle evropského nařízení GDPR. Návrh řešení splnil cíl práce díky využití znalostí problematiky ISMS a aktualizovaných informací o implementaci a shodě s evropským nařízením GDPR. Rozsah práce zcela odpovídá její náročnosti. Doplňující otázky: 1. Jak v současnosti probíhá implementace navržených řešení v organizaci? 2. Jakým způsobem byl vybrán dodavatel řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zaměřuje na v současnosti velmi aktuální téma ochrany osobních údajů v souvislosti s obecným evropským nařízením GDPR. Návrh řešení splnil stanovené cíle práce a práci mohu z hlediska jejího rozsahu zpracování hodnotit jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112094