FLOREK, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobrá práce, posluchač velmi dobře rozumí problematice. Otázka: jakým způsobem lze změřit či hodnotit zlepšení konkurenceschopnosti firmy které zmiňujete na str.80

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Cílem diplomové práce bylo  posoudit informačn systém   dceřiné společnosti Sherwin-Wiliams a navrhnout odpovídající změn. Cíl práce byl splněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110719