DOBROVOLNÝ, M. Konstrukční studie axiálních bezucpávkových čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, František

Student řešil dvě samostatné úlohy, ovšem koncepčně provázané. Provázanost byla ve využití axiálního čerpadla. Diplomant vykonal velké množství práce jak v experimentu, tak v návrhu hydrauliky axiálního čerpadla. Výsledky řešení překračují rozsah diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stareček, Jakub

Student se ve své práci zabýval problematikou hydraulického návrhu a měření axiálních čerpadel. Práci lze rozdělit do tří částí. V první části je věnována pozornost konstrukci axiálních čerpadel a teoreticky úvod do návrhu axiálních strojů. Diplomant zde popisuje návrh tvaru lopaty pomocí konformních transformací a teorie leteckých profilů. Druhá část práce je věnována měření charakteristiky axiálního prstencového (SMART) čerpadla. Měření bylo provedeno s použitím různých těsnících kroužků („gufer“) ve dvou polohách. Jsou zde uvedeny i výsledky z měření a popis měřící tratě včetně jednotlivých metrologických zařízení. Třetí část diplomové práce obsahuje postup hydraulického návrhu axiálního čerpadla s trubkovým motorem za použití CFD. K práci mám následující výhrady: Termín uváděný na straně 32: „Tuhost lopatky“ není podle mého názoru výstižný, jedná se spíše o „hustotu lopatkové mříže“. V grafech uvedených na stranách 43 a 44 jsou vykresleny body měření, bylo by dobré měřená data proložit vhodnou křivkou. Grafy na straně 50 obsahují velké množství bodů, které se navzájem překrývají. Graf není přehledný. Na straně 54 autor uvádí, že tloušťka lopatky čerpadla u náboje je 3mm. Osobně bych volil tlustší profil, případně by bylo vhodné provést pevnostní výpočet. V závěru chybí seznam obrázků a grafů. Také chybí způsob vyhodnocování výkonových parametrů čerpadla. I přes některé výhrady, hodnotím tuto práci jako velmi zdařilou a pečlivě zpracovanou. Obsah práce je logicky uspořádaný, splňuje minimální rozsah i zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109261