MIŠÁK, M. Poháněná válečková dráha strojní pily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student vypracoval práci na téma poháněná válečková dráha strojní pily. Autor v úvodní rešeršní části stručně uvádí koncepce válečkový drah používaných v současnosti v praxi. V další části student pokračuje návrhovým výpočtem parametrů, z něhož poté vychází při volbě komponentů a pohonu poháněného válečkového podavače tyčových polotovaru. V závěru pan Mišák provádí pevnostní kontrolu válečku a osy válečku. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup práce je trochu komplikován odkazy na následující výpočty. Rozsah řešení práce je úměrný velikosti bakalářské práce. Student prokázal přehled v dané oblasti dopravníků. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků, ovšem v důležitých částech práce (pevnostní výpočty pláště a hřídelky) jsou schémata nedostatečná. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti v pořádku. -Netechnické výrazy = 10, 15, 22 -Str. 17 = celkový odpor stačí sečíst složkově. -Str. 18 = tabulka 1, volba je kp=3, poté je však počítáno s kp=4 vzorec 14. Nemá to však vliv na funkčnost stroje, spíše je pohon naddimenzován. -Str. 28 = výpočet odstředivé síly článků řetězu je velmi zjednodušen, nemá to vliv na výsledek. -Str. 31 + 35 = nejsou zobrazeny VVU u pevnostních výpočtů Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Výkresová dokumentace je přijatelná a rozsah je dle požadavku zadání. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na dobré úrovni. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Technická zpráva i výpočet jsou vypracovýny správně v dostatečném rozsahu. Na výkrese sestavy poháněcího zařízení chybí důležité kóty i návaznost na trať. Práce jako celek představuje kvalitní konstrukční schopnosti autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49811