MALÝ, M. Vliv parametrů uniaxiálního lisování na výsledné vlastnosti keramiky pro balistické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kachlík, Martin

Prvním cílem bakalářské práce Martina Malého bylo sepsat ucelenou literární rešerši zaměřenou na tvarování keramických polotovarů metodou uniaxiálního lisování a výroby moderních balistických keramických materiálů. Druhý cíl se již týkal experimentální části práce, kde měl student optimalizovat proces uniaxiálního lisování pro vybraný práškový materiál za účelem dosažení co možná nejlepších vlastností výsledného materiálu pro balistickou ochranu. Autor zpracoval rešeršní část v rozsahu 28 stran rozdělených do dvou částí. V první se zabývá přípravou pokročilých keramických materiálů se zaměřením na proces uniaxiálního lisování. V druhé části se pak věnuje balistice a historickému vývoji personální ochrany. Literární část je poměrně rozsáhlá, ale autor se občas nechává strhnout zajímavým tématem a některé části jsou zpracovány spíše populární formou, která v celkovém pojetí textu působí nepatřičně. Student měl také problémy s vyhledáváním odborných textů z mezinárodních databází typu Web of science, což se odrazilo na velkém množství citací webových zdrojů. Naopak velkou pochvalu si student zaslouží za příkladnou laboratorní práci, kterou provedl velmi zodpovědně a důkladně. Bohužel zpracování a diskuze výsledků již příkladná nebyla a degraduje tak hodnoutu rozsáhlé experimentální části. Student se během své práce zlepšoval a prokázal snahu při odstraňování vzniklých nedostatků. Celkově proto hodnotím jeho práci C / dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Roleček, Jakub

Předložená bakalářská práce Martina Malého je tvořena poměrně rozsáhlou literární rešerší zabývající se způsobem výroby keramických těles, vývojem personální balistické ochrany, jejím složením a v současnosti používanými materiály. Dále také obsahuje experimentální část, kde se autor zabývá optimalizací procesu uniaxiálního lisování Al2O3 prášku za účelem dosažení co možná nejlepších vlastností výsledných dílců pro balistickou ochranu. V práci je dostatečně pracováno s převážně zahraniční literaturou, je členěna logicky a obsahuje všechny formální náležitosti. Také experimentální část byla jistě, vzhledem k velkému množství vzorků, poměrně časově náročná. Samotný text práce ovšem obsahuje velké množství gramatických a stylistických chyb, některé věty neobsahují sloveso, nebo jsou nedokončené. Častým jevem je také chybné skloňování a chybně používané spojky. Celkově velmi nízká slohová úroveň, složité větné konstrukce a špatná větná skladba činí text nepřehledným, těžko čitelným a v něterých pasážích složitým na porozumění. Také grafická úprava, zejména pak ve výsledkové části, není konzistentní. K této práci mám také několik konkrétních výhrad a připomínek: - V práci se objevují významové nepřesnosti (např. špatně vysvětlený význam termínu multi-hit na straně 29). - V práci se často objevují chyby v užívání trpného rodu. - Některé části textu literární rešerše (poslední odstavec na str. 21 a kapitola 3.6 Shrnutí balistické ochrany) nepatří svou formulací do odborného textu. - V práci se objevují neodborné termíny (např. kulka místo projetil). - Autor požívá chybný zápis citací při citování z více zdrojů. - Chybí citace u Obr. 13 a popisky v obrázcích 7 a 21 obsahují chyby. - Autor velmi často chybuje v zápisu hodnot, kdy číselná hodnota je uvedena na konci jednoho řádku a jednotka na začátku dalšího. - Autor věnoval malou pozornost seznamu použitých zkratek a symbolů. - Práce obsahuje jen velmi nesmělé náznaky diskuse dosažených výsledků. I přes uvedené připomínky, které bohužel velmi významně snižují hodnocení bakalářské práce, doporučuji aby byla předložená práce přijata k obhajobě a celkově ji hodnotím známkou C / dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109513