DAŇHELOVÁ, J. Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolařík, Martin

Cílem práce bylo nastudování současných metod zpětnovazebního učení a následně aplikace vybrané metody v praxi. Teoretická část práce je na velmi dobré úrovni. V praktické části studentka úspěšně aplikovala hluboké zpětnovazební učení na testovací hru had. Cíle práce byly splněny. Po formální stránce je v práci několik chyb, například špatné formátování v sekci literatura, chybí popis osy x v grafu obr.2.1. Studentka práci nechala na poslední chvíli a během semestru jsme neměli jedinou osobní konzultaci. Hodnotím práci jako velmi dobrou - 86 bodů B.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Uher, Václav

Studentka ve své práci v teoretické části podrobně popsala současné přístupy k řešení problematiky zpětnovazebného učení pro řešení herních algoritmů, po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Zadání bylo splněno. Výsledkem práce je agent, který se dokáže sám učit hrát hru had. Po formální stránce práce obsahuje několik chyb: převzaté pseudokódy algoritmů měly být přeloženy do češtiny, přetékající odkazy mimo stránku v seznamu literatury, žádný text mezi kapitolami 2, 2.1 a 2.1.1 a jednoslabičné předložky na konci řádku. Práci hodnotím jako zdařilou A – 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 110275