FRDLÍK, T. Řízení přístupu v sítích IP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Baroňák, Ivan

Autor v práci popísal problematiku zabezpečovania kvality služby prerôzne služby poskytované prostredníctvom IP sietí. Tieto aplikácie majú vysoké nároky na parametre QoS jako sú oneskorenie, stratovosť paketov, jitter. Požadovaná kvalita sa zabezpečuje pomocou rôznych metód, ktoré majú úlohu monitorovať siete a riadiť prevádzku. Jedným z hlavných prvkov QoS, ktorému sa autor v práci venuje sú prístupové metódy (AC metódy). Tieto metódy majú za úlohu rozhodovať, či príjmu alebo zamietnu nové spojenie na základe jeho parametrov a to bez ovplyvnenia QoS ostatných spojení. Ďalej sa autor zaoberá problematikou využitia neurónových sietí v AC metódach. V závere práce sú uvedené simulácie a porovnanie dvoch metod - Gaussova metóda a metóda s využitím neurónovej siete pro 100, 1000 a 10 000 prístupov. Na základe preštudovania finálneho dokumentu konštatujem, že študent zadanie svojej bakalárskej práce splnil. Celkovú aktivitu študenta v prvom semestri (minulý akademický rok) hodnotím na veľmi slušnej úrovni a to tak vo forme rozpracovania témy, zvládnutí MATLABu, komunikácie s vedúcim práce, plnenia čiastkových úloh/cieľov. V druhom semestri (tento akademický rok) už takéto hodnotenie nemôžem použiť. Týka sa to najmä absolútnej absencii komunikácie s vedúcim práce. Úroveň rozpracovania riešenia, simulácie a porovnanie výsledkov predstavuje ucelenú časť práce, primeranú znalostiam bakalárskeho stupňa. V užšej spolupráci s vedúcim si viem predstaviť, že v časti 5 by bola tematika prebratá hlbšie (porovnanie umělých a biologických NS, činnosť umelých NS, architektúry umelých NS, rozdelenie NS, algoritmy učenia NS a pod.). Vznikli by výborné predpoklady na úspešnú diplomovú prácu. Bakalár uvedenú prácu po formálne stránke vypracoval na primeranej úrovni a nemám zásadnejšiu pripomienku, ktorá by mala negatívny vplyv na hodnotenie. S literatúrou pracoval podľa pokynov vedúceho práce, používal časopisecké zdroje, kvalifikačné práce a internetové zdroje. Prácu s literatúrou hodnotím pozitívne. Predloženú prácu študenta Tomáša Frdlíka hodnotím celkovým počtom bodov 75 a teda známkou „C“.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Předložená bakalářská práce se zabývá využití neuronových sítí pro potřebu řízení přístupu v IP sítích. V práci student popisuje teoretické základy zajištění kvality služeb, metod řízení přístupu a také neuronových sítí. Práce je logicky členěna, ale samotný text obsahuje množství zavádějících, nepřesných nebo chybných tvrzení, např. " Zpoždění vzniká, když data ze zdroje potřebují na přenos po přenosové cestě k příjemci delší dobu, než se očekává." Text také obsahuje nekvalitní (nejspíše převzaté) obrázky. V práci mi ale velmi chybí vlastní přínos studenta. Jedním z cílů práce, byla simulace AC metod a v prostředí IP sítí v programu MATLAB. Text práce ani přiložené CD neobsahuje zdrojové kódy vytvořených simulací, není tedy jasné, jak student přišel k výsledkům práce. Výstupy ze simulací obou posuzovaných metod, např. obr. 6.1 a 6.4, jsou navíc téměř totožné. Nabízí se tedy otázka, jak simulace probíhaly, resp. proč jsou výsledky téměř identické. Zhodnocení výsledků by mělo být podrobnější. Celkově práce působí jako kompilát teoretických pasáží ze skript. Vzhledem k výše uvedenému práci hodnotím F/40. V případě, že student u obhajoby odprezentuje realizované simulace a popíše, jak dosáhl daných výsledků, navrhuji hodnocení zlepšit.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 110287