ČAPKOVÁ, M. Zvýšení efektivity vedení lidí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jiří

Práce sice řeší konkrétní praktický problém, možnosti realizace návrhů jsou však problematické.V práci chybí hlubší rozbor odlišných způsobů jednání mimoevropských etnik. Otázka:Uveďte taktiku realizace návrhů, která by vedla k pozitivním změnám v přístupu managementu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jednota, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 39164