TRUKSA, O. Návrh větrání a chlazení v multifunkční budově se zubními ordinacemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

S tématem diplomové práce přišel sám diplomant a tato skutečnost se pozitivně projevila na jeho přístupu ke zpracování práce. Na řešení diplomové práce se také příznivě projevily zkušenosti, které diplomant získal při své činnosti v projekční praxi, které se věnoval paralelně se studiem. Po úvodním upřesnění obsahu a cílů práce postupoval diplomant samostatně, a to jak při návrhu technického řešení, tak při provádění potřebných výpočtů a zpracování výkresové dokumentace. Pro zajištění tepelné pohody navrhl diplomant v některých místnostech sálavé stropní chlazení. Tento způsob chlazení se běžně neprojektuje a diplomant musel samostatně danou problematiku nastudovat jak z hlediska konstrukčního řešení a technických výpočtů tak zobrazení ve výkresové dokumentaci. Na konzultace s vedoucím diplomové práce přicházel diplomant připravený, a pokud potřeboval vyřešit nějaký problém, většinou sám navrhl možná řešení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Diplomová práce se zabývá problematikou chlazení a větrání v rekonstruovaném polyfunkčním domě ze 30. let minulého století. Diplomant při návrhu jednotlivých systémů vhodně zohledňuje odlišné požadavky "komerčních" a obytných prostor, čemuž přizpůsobuje použitá řešení. Patrné je to zejména v případě řešení chlazení objektu, kde je pro zubní ordinace navržen systém chlazení pomocí klimakonvektorů (fan coilů) a pro obytné části chladicí stropy, přičemž zdrojem chladu pro oba systémy je tepelné čerpadlo vzduch - voda, provozované v reverzním režimu. K větrání objektu jsou využity dvě větrací jednotky, kde jedna větrá prostory zubních ordinací a druhá obytné místnosti. Vlastní zpracování práce je velice přehledné, kdy student do textu umístil pouze vzorové výpočty, přičemž kompletní výpočty v podobě výpočtových souborů MS Excel umístil na přiložené CD. Oceňuji preciznost studenta při zpracování práce, kdy při výpočtech tlakových ztrát vzduchotechnických potrubí detailně řešil místní ztráty jednotlivých odboček s využitím odborné literatury. Grafická stránka práce je na velice dobré úrovni, stejně jako přiložená výkresová dokumentace. Jedinou výtku k provedení práce tak mám k přiloženému Seznamu použitých symbolů a zkratek, který je netypicky zpracován po jednotlivých kapitolách. Student splnil cíle zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109457