TULIS, V. Chlazení výkonných zdrojů světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Diplomová práce byla zpracována na základě požadavků vzešlých z průmyslové praxe, kde jsou výkonné lineární zdroje světla využívány při automatizované kontrole výroby. Úkolem diplomanta bylo prověřit konstrukci lineárního zdroje světla s ohledem na zajištění vhodných provozních teplot, které významně ovlivňují výkon a životnost použitých elektronických součástí. Po seznámení se s problematikou pracoval student na zadaném tématu samostatně a své závěry konzultoval s výrobcem světelného zdroje. Na základě studentem zjištěných skutečností byla provedena úprava konstrukce desek plošných spojů, která nyní zajišťují lepší odvod tepla, čímž je dosaženo požadovaných parametrů. Pro případ nepříznivých podmínek ve výrobní hale navrhl student chladicí systém, který zajistí požadovanou teplotu chladicího média. Vypracovaná diplomová práce poskytuje ucelené řešení problematiky chlazení vysoce výkonného světelného zdroje a studentem navržená opatření jsou v současnosti aplikována ve výrobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tuhovčák, Ján

Diplomová práce studenta Vojtěcha Tulise se zabývá výpočtem chlazení pro výkonné zdroje světla, přičemž zadání této práce vzniklo ve spolupráci s firmou CAMEA s.r.o., která vyrábí systémy na sledování procesu výroby. Cílem práce bylo posoudit různé varianty chlazení světla pomocí analytických výpočtů a numerické simulace. Na základě analýzy výseče plošného spoje pod jednou diodou a pro 3 různé varianty je vybrána nejvhodnější konfigurace z hlediska výroby a schopnosti odvádět teplo. Ve třetí kapitole je pak analyzována větší část plošného spoje pro 10 diod s cílem zjištění celkového odporu vůči vedení tepla pro daný prvek. V kapitole čtvrté je pak analyzováno celé světlo včetně hliníkového profilu a chladicí kapaliny. Výsledky analytického výpočtu se shodují s numerickou simulací a v závěru autor opět stanoví tepelné odpory pro jednotlivé prvky světla. Poslední kapitola obsahuje návrh nového chladicího systému, který je podpořen hydraulickým výpočtem. Diplomová práce tedy obsahuje množství zajímavých výsledků, které mají reálné využití při návrhu chlazení světel. Oceňuji také snahu studenta porovnat výsledky analytického výpočtu a numerické simulace. Hodnotný je i finální návrh chladicího systému, pro který student vybral skutečné komponenty. Obsahová stránka práce je tedy na dobré úrovni. Negativně však hodnotím textovou a formální stránku práce. Některé slovní formulace nejsou vhodné pro odborný text, obzvlášť pokud nejsou podpořeny fakty nebo čísly, např.: „ ...bezkonkurenčně nejmenší tepelným odporem na trhu.“ nebo „Při zachování rozumného napětí...“. Také by bylo vhodné doplnit hodnoty pro vstupní teplotu kapaliny, výkon stávajícího systému nebo vysvětlit „nejméně příznivý stav teploty okolí na hale“ v kapitole 1.2.3 při stanovení požadavků na chladicí systém světla. Výsledky numerických simulací jsou nedostatečně interpretovány, např. na s. 31, nebo s. 32 a celkově v práci často chybí obsáhlejší diskuze k výsledkům nebo je poměrně vágní, např. „víceméně konstantní teplota...“ (s. 32). Také nastavení výpočtu a okrajových podmínek v simulaci není dostatečně vysvětleno. Po formální stránce obsahuje práce řadu chyb. Symboly jednotlivých veličin nejsou jednoznačně definovány. Symbol R je používán pro celkový tepelný odpor (rov. 3-5), ale také pro odpor jedné diody (rov. 3-8). Pro tepelný tok používá autor symbol q, který se běžně používá pro hustotu tepelného toku. K obrázkům 4-9, 4-11 a 4-14 chybí stupnice teploty. U obrázku 2-3 naopak chybí vysvětlení, že se jedná o zahřívání diody v čase. Velikost popisků některých obrázků nezodpovídá velikosti textu (Obr. 2-4) a matoucí jsou i odkazy na poznámky u čísel. Práce s literaturou je slabá a v některých částech textu chybí zdroje. I přes uvedené nedostatky považuji práci za hodnotnou, obzvlášť po obsahové stránce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108833