KUNOVSKÝ, L. Optimalizace návrhu čerpací stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Štigler, Jaroslav

Student pracoval na zajímavém tématu optimalizace návrhu čerpací stanice pro zadané parametry, z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. Jedná se o problematiku, se kterou se student setkal v rámci svého zahraničního studijního pobytu. Toto téma ho zaujalo ho natolik, že se mu chtěl věnovat v rámci své diplomové práce. Student na diplomové práci pracoval samostatně a velmi usilovně. Jednalo se o poměrně náročné téma, protože součástí jeho řešení bylo i vytvoření software, který připravoval data pro optimalizační program. Bylo třeba programově zpracovat spolupráci čerpadel, tak aby na výstupu čerpací stanice byly požadované parametry. Tyto parametry se mohly v čase měnit. Zpracování tohoto zadání bylo velice náročné. Student splnil zadání a proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klas, Roman

Autor se ve své práci zaměřil na optimalizaci návrhu čerpací stanice a zabýval se tak tématem, který na domovském pracovišti patří mezi ta méně častá. V tomto smyslu lze i bez dalšího hodnocení spatřovat v předložené studii přínos. V úvodu práce se diplomant věnoval precizní rešerši, sběru dat a studiu potřebných zákonitostí. Kromě samotné motivační složky nutné k vyhotovení předloženého textu jsou velmi dobře podchyceny všechny hlavní vlivy ovlivňující chod čerpací stanice s uvážením dopadů proměnlivosti jednotlivých provozních parametrů. Část věnovaná matematické optimalizaci představuje hlavní algoritmy a zmiňuje i možnosti početního řešení a dostupnosti vhodného simulačního softwaru. Hlavní pasáž diplomové práce se posléze soustředí na popis přípravy jednotlivých podkladů a vysvětluje způsob jejich zpracování. Celý proces je završen modelovou úlohou optimalizace malé čerpací stanice. Za zmínku stojí i snaha o závěrečný důkladný rozbor možností použitých metod a zhodnocení dosažených výsledků. Po formální stránce obsahuje práce jen malé množství pravopisných chyb, je také dobře strukturovaná a dostatečně detailní. Vytknout lze snad především některé chybějící odkazy na obrázky v textu práce. Jejich význam je však zřejmý. Pozitivním způsobem se pak na kvalitě textu projevil především zahraniční studijní pobyt, který se ostatně stal hlavní pobídkou k rozpracování výše uvedeného problému. Ocenit lze i práci s literaturou, která v dostatečné míře postihuje potřebné literární prameny. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109327