KASAL, M. Výpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student zpracoval zadané téma, v dílčích kapitolách se věnoval požadovaným cílům práce. Práce zahrnuje rešeršní část uvádějící problém v širším kontextu, dále je uvedena teoretická výpočtová část a následně prezentován realizovaný výpočet. Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na tuto konkrétní úlohu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné zátěže klimatizační jednotky. V práci je na úvod zpracovaná rozsáhlá rešerše dané problematiky a dále jsou výpočetní kapitoly, ze kterých vychází výpočtový nástroj zpracovaný v MS Excelu. Diplomová zpráce je vyhotovena na vysoké úrovni a svědčí o výborné orientaci diplomanta v dané problematice. V zadání práce jsou některé body, které se na první pohled zdají být nevypracovány. Toto je však dáno vlastním výpočtem, ze kterého vyplývá, že optimalizace jednotky není účelná. Z hlediska jazykového a textového zpracovnání by mohla být práce lepší. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108960