FRANK, V. Zařízení pro testování termoelektrických modulů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student zpracoval zadané téma, které je svým charakterem výzkumně-inženýrské. V dílčích kapitolách se věnoval požadovaným cílům práce. Práce zahrnuje rešeršní část uvádějící problém v širším kontextu, následně je prezentován realizovaný návrh a jeho výpočet. Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na tuto konkrétní úlohu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Tato diplomová práce se zbývá problematikou měření parametrů termoelektrických modulů (TEM) při simulovaných reálných provozních a zatěžovacích podmínkách, jejichž znalost je nutná pro samotné využití této technologie. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době neexistuje sjednocená norma pro testování parametrů TEM, zaměřil se autor v rešeršní části na popsání stěžejních metod měření s popisem jednotlivých experimentálních zařízení. Z této rešerše autor dokázal stanovit jednotlivé požadavky pro optimalizované nové konstrukční řešení s možností aplikovat je pro stávající měřící zařízení provozované na EÚ VUT v Brně. Pro ověření nového a stávajícího řešení byly provedeny výpočty teplotních polí pomocí MKP. Tyto výpočty sloužily k optimalizaci systému ohřevu a chlazení zejména s ohledem na zásadní rozložení tepelného toku přes plochu testovaného TEM. I přes některé nedostatky u konstrukčního návrhu, jako je obtížně dosažitelná těsnost navrhovaného hydraulického systému a jeho schopnost kompenzovat teplotní dilatace, či zabezpečení oddělení vakuového a přetlakového systému je samotný vnitřní systém ohřevu a chlazení navržen tak, že je reálné dosažení požadovaných parametrů. Po úpravách a doplnění konstrukce části vakuového systému a po jejich kontrole na realizovatelné parametry vakua může toto zařízení svými parametry dosáhnout řádově lepších přesností při zjišťování parametrů TEM než je u řady současných aparatur. Předložená práce tak splnila cíle a požadavky na ni kladené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108966