DRÁPAL, M. Snížování energetické náročnosti obytného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student zpracoval zadané téma, v dílčích kapitolách se věnoval požadovaným cílům práce. Práce zahrnuje rešeršní část uvádějící problém v širším kontextu, dále je uvedena teoretická výpočtová část a následně prezentován realizovaný návrhový výpočet. Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na tuto konkrétní úlohu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Předložená diplomová práce se věnuje problematice úspor ve vytápění rodinného domu. Práce je členěna do šesti kapitol a po formální stránce splňuje požadavky kladené Vysokým učením technickým na vysokoškolské kvalifikační práce. Práce v prvních dvou kapitolách popisuje možná opatření vedoucí k úsporám vytápění, tedy možnosti snižování tepelné ztráty budovy a možnosti náhrady stávajícího zdroje vytápění účinnějším zdrojem. Kapitoly jsou stručné, v některých částech nejasné a slabinou je i absence závěru či shrnutí nabytých poznatků. Další kapitoly obsahují popis zkoumaného objektu a výpočet jeho tepelných ztrát dle norem. Kapitoly jsou zakončeny tabulkou a grafickým znázorněním jednotlivých ztrát. Zde je však rozpor mezi hodnotou na Obr. 15 a Tab. 15. Navíc je v součtech tabulky (vpravo dole) chyba. Přínosem je ověření výpočtu podle normy dalšími přístupy. Závěrečné kapitoly práce jsou věnovány návrhům úsporných opatření. Je zde zvažováno několik druhů zateplení, výměny oken a výměny stávajícího kotle na tuhá paliva kotlem na zemní plyn nebo tepelným čerpadlem. Tyto kapitoly jsou poněkud hůře zpracovány. Je zde uvedeno mnoho variant zateplení, oken, zdrojů tepla a zdrojů financování, takže není vždy zcela jasné, co je čeho výsledkem a vůči jaké variantě je jiná lepší či horší. Velkou slabinou těchto kapitol je absence postupu výpočtů. Nejsou zde žádné vzorce a není tedy možné zjistit, co bylo do ekonomických výpočtů zahrnuto a zda je postup korektní. Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují. Po grafické stránce je práce zpracována kvalitně a přehledně. Konkrétní připomínky: str. 17 – u Obr. 3 – chybí popisky str. 18 – u tepelných ztrát oken jsou řešeny pouze tepelné ztráty sklem, nejsou řešeny poměrně zásadní ztráty rámem str. 23 – Obr. 9 – chybí vysvětlivky str. 25 – pochopení textu by velmi prospěly doprovodné obrázky str. 33 – Tab. 3 – chybí údaje o nevytápěných místnostech, přestože v následujících výpočtech musí být využity str. 42 – chybí zdroje u tabulek (nebo postup výpočtu) Tab. 7, Tab. 13 str. 42 – v rovnici 4.18 je uvedeno Uk ve W – nemělo by být ve W/m.K? str. 48 – nesedí součty tří spodních řádků, je rozpor mezi Obr. 15 a Tab. 15 str. 50 – není uveden zdroj u výhřevnosti briket 23 MJ/kg, uvedený zdroj se týká pouze dřeva str. 55 – chybí popis uvažovaných variant oken str. 59 – chybí vzorce výpočtu Přes výše uvedené nedostatky práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou C / dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108963