KUDRNA, T. Hloubkové vrty v geologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor zpracoval zadané téma velice podrobně. Standardní strojírenská problematika se úměrně vyskytuje i v takovémto tématu. Ovšem má své specifické podoby. Jednotlivé kapitoly bakalářské práce jsou k tomu zaměřeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a má sloužit jako ucelený pohled na problematiku hlubinného vrtání, včetně popisu vrtných souprav a používaných vrtných nástrojů. Práce se opírá o 50 literárních a elektronických zdrojů. K práci nemám žádné výhrady ani připomínky, všechny cíle byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 108871