BENKO, B. Hardware-in-the-loop simulace s využitítim xPC target toolboxu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cíl bakalářské práce byl návrh a realizace jednoduchého hardwarového simulátoru spalovacího motoru založeného na xPC target toolboxu v prostředí Matlab. Jelikož práce byla realizována ve spolupráci s firmou Honeywell a pod konzultačním vedením Ing. Miroslava Krupy, ztotožňuji se s přiloženým hodnocením konzultanta. Po formální stránce je práce na velmi kvalitní úrovni. Student pracoval samostatně a iniciativně, konzultace vyžadoval v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému problému. Práce prokazuje studentovy vynikající schopnosti činnosti na samostatném úkolu a svojí kvalitou naplňuje rozsah pro bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Dolák, Petr

Bakalářská práce má jako celek výbornou úroveň, hlavně v oblastech návrhu a realizaci modelu spalovacího motoru řízeného reálnou ECU. Autor projevil odpovídající znalosti ve všech oblastech potřebných pro vypracování této práce a přehledným způsobem seznamuje s problematikou metody návrhu „Hardware In the Loop“. Jisté nedostatky lze nalézt v rozboru metod pro návrh software, kde by bylo vhodné uvést porovnání s dalšími technikami pro návrh a testování real-time embedded systémů a provést detailnější rozbor Model Based Design přístupu, nicméně zadání bakalářské práce je splněno. Další drobné nedostatky jsou v použité názvosloví (dizajn, softvér apod.), pokud není k dispozici slovenská/česká obdoba mělo by se použít originální terminologie. Práce je sestavena přehledně, v logickém sledu. Rozsah kapitol odpovídá jejich důležitosti a použité grafy, schémata a ilustrace umožňují jasnou představu o dané problematice. Úvod a teoretický rozbor je založen na informacích z odborných publikací, vyhodnocení těchto informací a samotná realizace Hardware-In-the-Loop simulace spalovacího motoru pro řídící jednotku BMM 1.2.3 lze považovat za původní práci autora. Autor projevil výborné schopnosti analyzovat úkol, provést jeho rozbor, realizovat zvolené řešení a to vše prezentovat vhodnou formou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39160