RADIL, F. Návrh pracovního ramene závitořezu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce představuje poměrně zdařilé dílo, a to jak z hlediska samotného konstrukčního návrhu zařízení, tak i zpracování práce. Tato je vhodně doplněna srozumitelnými schématy a vizualizacemi, které čtenáři usnadňují v porozumění dané problematiky, především pak v části, kde se autor věnuje dimenzování vybraných uzlů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holub, Michal

Student předložil velmi pěkně zpracovanou bakalářskou práci, kde prokázal svoji schopnost samostatného řešení inženýrských úkolů. V první kapitole se věnoval problematice eliminace reakčních sil od ručního nářadí. V kapitole 2 představil návrh řešení, kde se zaměřil na konkrétní typ závitořezu s cílem snížit výslednou cenu zařízení a zefektivnit komfort pro obsluhu zařízení. Této kapitole bych osobně doporučil věnovat více prostoru a zapracovat sem různé návrhy řešení. Kapitola 3 je věnována výpočtové části, kde jsou provedeny výpočty plně odpovídající rozsahu bakalářské práci. Ve 4 kapitole student provedl konstrukční návrh, kde je prezentován 3D model včetně detailů jednotlivých dílců. Součástí této kapitoly je i ekonomické zhodnocení, které by mohlo být podrobnější. Předloženou práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108713