PŘIKRYL, J. Návrh a konstrukce lineárního teleskopického hydromotoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Merenus, Ondřej

Student byl velmi aktivní v plnění zadání práce a dbal na veškerá doporučení. Výsledkem bylo zpracování práce na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Budík, Tomáš

Bakalářská práce svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky, které jsou na ni kladeny. Konstrukce teleskopického hydromotoru byla zvládnuta velmi dobře, ale je zapotřebí si dát pozor na náběhové hrany pro těsnění. Při montáži dna přímočarého hydromotoru by došlo k poškození těsnících o-kroužků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108480