KAŠČÁK, P. Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Suchý, Jan

Bakalářská práce je výzkumného charakteru a vznikla jako dílčí téma projektu MPO. Zaměřuje se na prvotní testy zpracovatelnosti hořčíkové slitiny WE43. V současném stavu poznání se autor zabývá zpracovatelností různých hořčíkových slitin. Na základě zjištěných poznatků autor definuje oblast procesních parametrů 3D tiskárny, v níž bude výzkum prováděn. Na základě relativní hustoty vytištěných vzorků je určována kontinuálnost výrobního procesu. Výsledky práce jsou diskutovány převážně s impaktovanými publikacemi v oboru. To poukazuje na dobrou orientaci v tématu. Závěry z práce rozšiřují poznání aditivního způsobu výroby a zužují oblast procesních parametrů, kde je proces kontinuální. Získané výstupy jsou tedy použitelné v praxi. Práce je řazena logicky a dosahuje požadované grafické úpravy. Míra samostatné práce studenta byla nižší, avšak s velkým projeveným zájmem o zadané téma. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Paloušek, David

Bakalářská práce obsahuje původní výsledky výzkumu procesních parametrů hořčíkové slitiny. Dosažené výsledky jsou relevantní, i když některé závěry nejsou vhodně interpretovány. Také detaily experimentů by mohly být popsány konkrétněji. Bakalářská práce je na solidní úrovni a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108553