RUŽIČKA, M. Univerzální komunikační jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sláčik, Ján

Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit komunikační zařízení kombinující primárně PLC a radiový kanál s možností přeposílání dat na volitelná sériová rozhraní nebo ethernet. Zadání považuji za částečně splněno. Student během semestru sice konzultace navštěvoval, nicméně vždy s minimálním přínosem a iniciativou pro návrh možných řešení. V části semestru vhodné pro výrobu druhé verze zařízení (finální) student osadil první verzi, ve které nebyl veškerý hardware plně funkční. V rámci testování, student provedl ověření plánovaných rozhraní na vývojovém kitu, kde připravil elementární firmware pro obsluhu základní komunikace v terminálu. Tento firmware pak oživil vytvořené zařízení, které bylo otestováno oproti vývojovému kitu. Z odborného hlediska se v práci vyskytují mylná tvrzení, odborné nepřesnosti a nepodložená fakta. Z hlediska formálního zpracování práce obsahuje gramatické chyby, nečíslované rovnice a další drobné nedostatky. Práce s odbornou literaturou v rámci zpracování potřebné teorie je na nízké úrovni. V práci zcela chybí důvod výběru komponent pro stavbu zařízení a také příklad nasazení vytvářených zařízení. Formální úroveň by zvýšil například vývojový diagram popisující strukturu navrženého/vytvořeného software, případně koncept sítě v praxi. Vzhledem k návrhu a částečnému oživení zařízení, i přes výše uvedené, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 60 bodů – D.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné pouze částečně. Software pro ověření funkčnosti nebyl realizován nebo není. Chybí testování rádiové části a testování funkčnosti PLC je nevypovídající (testy nebyly provedeny s vazebními členy). Prosím studenta, aby během obhajoby prezentoval funkčnost. Interpretace výsledků a jejich diskuze v práci chybí. U komunikačních testů PLC nejsou uvedeny podmínky testu. Frekvenční spektrum komunikace je podivné, ST7580 pracuje na principu jedné nosné a ne v pásmu 83-92 kHz. Jelikož celá práce i navržené zařízení je postavena na úzkopásmové PLC, chybí hlubší popis proč tato technologie. Z práce není jasné k čemu má být vůbec použita nebo její základní potenciál oproti ostatním technologiím. Chybí analýzy zvolení konkrétního řešení PLC či rádia. Dále chybí analýzy, proč byly zvoleny konkrétní čipy, jejich výhody. Po formální stránce je práce slabá, chybí citace, obsahuje mnoho gramatických chyb, nepřesných formulací a chybných závěrů. Na základě výše uvedených nedostatků hodnotím E/55.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 110233