SEIDLER, D. Automatizovaný xylofon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Haupt, Jaromír

Hlavní pozitivem projektu je, že se autorovi se podařilo zkonstruovat funkční zařízení, což byl proces poměrně náročný - bohužel útrapy s ním spojené se podepsaly kvantitativně i kvalitativně na textu práce. Z mého pohledu je hlavním kvalitativním nedostatkem práce je její srozumitelnost a uspořádání a s ohledem na čtenáře. Jednotlivé sekce by bylo vhodné organičtěji propojit a opatřit úvodem, kde by bylo popsáno, jak jednotlivé části fungují, a v textu na něj průběžně odkazovat. Přestože jde o praktický projekt, bylo by žádoucí zapojit více literatury. Jazyk práce je na solidní úrovni, gramatické chyby se vyskytují spíše zřídka. Slovní zásoba, stejně jako syntaktická výstavba, jakož i výstavba na vyšších úrovních textu nicméně trpí určitou monotónností (otázkou nicméně je, do jaké míry je to vzhledem k charakteru textu nevyhnutelné). Posudek odborného konzultanta: Student Seidler David vypracoval bakalářskou práci na téma „Automatizovaný xylofon“. Cílem práce bylo sestavení automatizovaného xylofonu. Po technické stránce vzniklo funkční zařízení, které zcela naplňuje zadání bakalářské práce a svou složitostí plně vyhovuje bakalářské práci. Z pohledu vypracovaného textu jsou zde patrné jisté nedostatky. Předložená práce je poměrně krátká, celkem má 25 stran. Obsahuje velké množství formálních chyb, jako neoddělování jednotek od číselných hodnot, uvádění změřeného proudu s nereálnou přesností (str. 16 - 1.16667 amp), vložení kódu pro MCU do tištěné části bakalářské práce, zde bych naopak očekával celkové schéma, které v práci úplně chybí. Stejně tak reference, které neobsahují žádnou tištěnou knihu a vedou jen na on-line zdroje. Textové části by jistě výrazně prospělo, kdyby ji student s dostatečným předstihem přinesl ke korekci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Šťastná, Dagmar

Zadání předložené bakalářské práce se týká možnosti realizace automatizovaného xylofonu, výhod a nevýhod zvolené realizace, návrhu programu ovládacích prvků automatizovaného xylofonu a jeho následné realizace a testování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretický základ tvoří kapitoly týkající se stručného popisu možnosti užití přístroje, prvních pokusů o výrobu a přehledu technických parametrů přístroje. V úvodním shrnutí se autor vymezuje vůči pojmu xylofon a uvádí, že jeho práce se ale bude věnovat přístroji nazvaném metalofon, či jak sám nazval zvonkohře (viz. strana 9, kapitola 4), což může být zavádějící s ohledem na název bakalářské práce, který zní Automatizovaný xylofon. Druhá kapitola této části je věnována využití metalofonu v interaktivních únikových hrách, nicméně využití metalofonu v praxi se věnuje až kapitola 10 v závěrečné části práce a návaznost na interaktivní únikové hry již zde není zmíněna. Praktická část popisuje proces sestavení přístroje a jeho jednotlivé části, zabývá se ovládacím mechanismem a dalším využitím přístroje. V kapitole 8.2 se dozvídáme o finálním programu, rozděleném do dvou cyklů, nicméně z textu však není zřejmé jejich jednoznačné vymezení. Velmi kladně lze hodnotit použití obrázkového materiálu v této části, který je přehledný, čitelný a vhodně doplňuje kapitoly. Autor se ve své práci snaží zachovávat odborný styl, i když najdeme příklady zcela subjektivní (viz. strana 9, kapitola 4 - Hereby I apologize for any inconvenience). Jazyková úroveň je odpovídající, někdy s použitím chybné terminologie (strana 9 – místo "dimensions of the bars" je vhodné použít "size of the bars"). Stojí za povšimnutí, že kapitola 6 (strany 14 až 18) je gramaticky a stylisticky na vyšší úrovni, než například kapitoly předchozí. Autor se nevyhnul ani gramatickým chybám v používání vztažných zájmen (strana 20), členů (strana 12), větné stavby (strana 19), podmínkových vět (strana 13, i když na straně 17 je podmínková věta naprosto správně). Navzdory tomu lze gramatickou úroveň hodnotit jako dostačující. Dalším aspektem, který se dá autorovi vytknout, je neprokázaná znalost práce s literaturou a zdroji. K vypracování bakalářské práce nebyl použit jediný ze tří zdrojů ze seznamu doporučené literatury. Autor výhradně pracoval se čtyřmi elektronickými zdroji, což k vypracování bakalářské práce určitě není dostačující. Pozitivně hodnotím osobní vklad autora, který představuje fyzické zkonstruování přístroje – metalofonu včetně doprovodného videomateriálu. I přes výše uvedené nedostatky, doporučuji k obhajobě s hodnocením C (70 bodů).

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 111861