VICEN, Š. Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhavý, Pavel

Student se měl v rámci BP věnovat zabezpečené monitorování síťových prvků, k čemuž mu byla přípravna experimentální síť zahrnující 5 síťových prvků. Dle zadání měl provést zevrubný rozbor parametrů, které lze monitorovat. Přes řadu urgencí jej nikdy neudělal. Rovněž měl analyzovat možnosti zabezpečeného přístupu k těmto parametrům, práce se však bezpečnosti přístupu k síťovým prvkům, pominu-li hlavičku pluginu pro připojení přes ssh nahrazující telnet, kterou opět vytvořil po řadě urgencí, nevěnuje. Po studentovi bylo opakovaně požadováno, aby vytvořil pluginy pro všechny prvky experimentální sítě. Jak lze zjistit z přílohy práce, student vytvořil pouze několik pluginů přistupujících přes snmp. Student nepracoval samostatně, ale opakovaně vyžadoval vysvětlení problematiky a pomoc s řešením. Rovněž jeho iniciativa byla minimální, po zvládnutí dílčí části již uváděl, že dle něj je řešení dostatečné a že splnil minimální počet stran. Výslednou práci mi před odevzdáním, ač jsem mu to doporučoval při poslední konzultaci, ani nezaslal k připomínkám. Dosažené výsledky považuji za splňující zadání jen částečně a práci tak hodnotím pouze známkou uspokojivě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Krejčí, Jan

Bakalářská práce studenta Šimona Vicena se zabývá implementací monitoringu vybraných síťových prvků pomocí nástroje Munin. Práce je rozčleněna pouze do dvou kapitol, teoretické a praktické. V teoretické části práce se student postupně zabývá metodami a způsoby monitoringu, použitím a přehledem základních nástrojů pro monitoring síťových prvků. Teoretická část je ukončena popisem nástroje Munin. Praktická část se zabývá inicializací komunikace s danými zařízenímí a přehledem možných parametrů. Kapitola je ukončena popisem tvorby a následnou implementací pluginu do nástroje Munin. Přílohy práce obsahují zdrojové kódy vytvořených pluginů. Práce na první pohled nepůsobí uspořádaně, jednotlivé celky na sebe zrovna dobře nenavazují. Teoretická část práce neposkytuje dostatečný úvod do problematiky řešené v praktické části, respektive některá podstatná témata praktické části zde nejsou ani uvozena, přitom teoretická část uvozuje témata, se kterými se v praktické části již nepracuje. Práce obsahuje mnoho odborných nedostatků, například apache server sám o sobě není monitorovací nástroj, ani Mikrotik. V práci postrádám bližší popis vybraných zařízení, včetně rozboru podporované verze protokolu SNMP. Cíle práce splněny nebyly, možnosti zabezpečené komunikace jsou omezeny na popis příkazu SSH, očekával bych spíše rozbor SNMP v3. Přehled monitorovanch parametrů by vzhledem k typům monitorovaných zařízení mohl být rozsáhlejší, včetně uvedení parametrů poskytovaných zařízeními Mikrotik. Popis vytváření vlastních pluginů není dostatečný pro pochopení dané problematiky. Vytvořené pluginy jsou pouze SNMP v2 pluginy, přitom daná zařízení podporují již SNMP v3, jehož implementaci bych vzhledem k zadání práce očekával. Po důkladném zvážení výše uvedených nedostatků tuto práci shledávám splňující požadavky kladené na vysokoškolskou kvalifikační práci a práci hodnotím stupněm E/58 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 110314