ZAHÁLKA, J. Analýza rizik v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Diplomant naplnil zadání diplomové práce, zpracoval literární rešerši v oblasti analýzy bezpečnostních rizik v průmyslovém podniku, sestavil metodiku pro multikriteriální analýzu rizik, identifikoval nebezpečí a analyzoval rizika jak z hlediska možných následků, tak z hlediska pravděpodobnosti výskytu ve společnosti BORCAD cz, s.r.o. Významnou částí této práce je vyhodnocení výsledků analýzy a doporučení opatření pro zlepšení. Diplomant pracoval samostatně, aktivně komunikoval se zaměstnanci podniku, zpracování diplomové práce odpovídá přístupu diplomanta k zadání diplomové práce. Významným přínosem diplomové práce je obsáhlé shrnutí možných přístupů k posuzování rizik a praktická část práce (což dokládá rozsáhlá příloha. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tabas, Marek

Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik v reálném průmyslovém podniku včetně návrhu opatření (technických/organizačních) k minimalizaci nežádoucích resp. nepřijatelných rizik. Kladně hodnotím, že diplomant při zpracování své práce spolupracoval s průmyslem (společnost BORCAD, s.r.o.) a jeho práce obsahuje praktické výstupy. Z rozsahu práce a šíře jejího zaměření (analýza rizik pro potřeby BOZP, analýza rizik strojních zařízení, atd.) je zřejmé, že diplomant musel obsáhnout široké spektrum znalostí a věnovat práci značné množství času. Diplomant však mohl lépe zdůvodnit volbu použitých metod v jednotlivých úrovních analýzy rizik v posuzovaném průmyslovém podniku. I přes náročnost zvoleného tématu a zaměření práce do reálného průmyslového podniku prokázal diplomant schopnost samostatné činnosti. Posuzovaná diplomová práce splnila cíle, které byly vytčeny v úvodu, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49828