KUSOVA, Y. Analýza přístupů ke stanovování havarijních zón [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Diplomantka naplnila zadání diplomové práce, provedla literární rešerši v oblasti havarijního plánování a stanovování havarijního zón v České republice a Rusku. V praktické části práce potom přístupy navzájem porovnala a pro typové zdroje rizik porovnala rozsah havarijních zón v České republice a Rusku. Diplomantka pracovala samostatně, zpracování diplomové práce odpovídá přístupu diplomantky k zadání diplomové práce. Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornou (i cizojazyčnou) literaturou. Drobné připomínky je možné mít k formální, jazykové a stylistické stránce práce, což je dáno tím, že se jedná o zahraniční studentku. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tabas, Marek

Diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovování havarijních zón v Rusku a Česku. Kladně hodnotím přístup diplomantky k zajímavé a aktuální problematice. Teoretická část diplomové práce velmi dobře objasňuje legislativní požadavky a používané metodiky resp. přístupy v popisované oblasti jak v České republice, tak v Ruské federaci. V praktické části práce diplomantka stanovila zóny havarijního plánování pro tzv. typové provozy podle ruských metodik i podle postupu používaného v České republice a tím umožnila zajímavé srovnání. Diplomantka však mohla lépe precizovat volbu tzv. typových provozů použitých pro stanovení zón havarijního plánování v praktické části své diplomové práce. Vlastní práce má také některé formální nedostatky (dodatečné zařazení požadovaného prohlášení) a obsahuje gramatické a stylistické chyby, které však mohou být způsobeny jazykovou bariérou. I přes zmíněné drobné nedostatky doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49826