BOBYLEVA, E. Počítačová grafika: Malba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ellederová, Eva

Předložená bakalářská práce je přehlednou studií charakterizující digitální malbu jako specifickou oblast počítačové grafiky. V teoretické části autorka představuje koncepci zobecněné estetiky, aplikuje ji na softwarovou estetiku a podrobně popisuje historický vývoj digitální malby. Dále srovnává digitální malbu s malbou tradiční z pohledu způsobu zobrazování, práce se světlem a vyjadřováním emocí a řeší požadavky na technické a programové vybavení počítače nezbytné pro digitální malování ve stylu abstraktní stylizace obrazů, jehož tutoriál následně předkládá v praktické části práce. Práce je psaná odborným vědeckým stylem a její jazyková úroveň je na dobré úrovni, jen ojediněle se v práci vyskytují chyby v užívání členů, popřípadě překlepy (can not; It highly likely…). Po formální i grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni: obsahuje všechny potřebné náležitosti s vhodným členěním a logickou návazností kapitol. Citace v textu a v seznamu literatury jsou správně uváděny podle citační normy APA Style. Práce plně odráží odborné znalosti autorky v oblasti nejen digitální malby, ale i perspektivu vnímání tradiční malby, která je pro toto odvětví nezbytná. Konceptuální rámec digitální malby je jasně vymezen a tutoriál je metodicky a srozumitelně zpracován. Autorka danou problematiku zpracovala do hloubky a přehledně s využitím velkého množství zdrojů. Během tvorby práce a realizace tutoriálu prokázala schopnost pracovat velmi samostatně a kreativně a syntetizovat získané poznatky do přehledného logického celku vhodně doplněného rozsáhlou obrazovou dokumentací a poznámkovým aparátem.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Walek, Agata

Cílem práce bylo vysvětlit, co představuje digitální malba, vyjmenovat požadavky na technické a programové vybavení počítače a uvést nástroje a techniky použité k digitální malbě. Text je rozdělen do tří částí, kde nás autorka seznamuje s pojmem estetiky v tradičním i počítačovém umění, uvádí rozdíl mezi tradičním a digitálním uměním a v neposlední řadě předkládá nástroje a techniky použité při digitální malbě. Autorka přistoupila k tématu velmi pečlivě a cíl splnila dle požadavku, nicméně se nevyhnula určitým zjednodušením a schematizaci obsahu. Představuje sice pojmy „estetično“, „umění“, „tradiční přístup“, „psychologie vnímání obrazu“ a čtenář očekává, že budou pevným odrazovým můstkem k počítačově pojatému umění, jejich významem se však autorka zabývá spíš okrajově a velmi zjednodušeně. Určitě by bylo zajímavé zamyslet se i nad tím, do jaké míry počítačová grafika naplňuje umělecké ambice tvůrce ve srovnání s tradičním „manuálním“ přístupem. Po jazykové stránce je text čtivý s vysokou mírou koherence. Vyskytují se však chyby ve větné konstrukci – věty jsou buď syntakticky neúplné, nebo jsou v nich větné členy neobratně spojené (9, 16, 20, 21, 32, 35). Jsou zde i chyby základní – opakovaně chybí koncovka „s“ u 3. os. slovesa v přít. čase (10, 17, 26, 39), autorka nerozlišuje mezi „look – looks“, „classic – classical“, používá „the way how“ (26, 28, 39), tvar v přísudku se neshoduje s podmětem (19, 33). Chybuje v používání členů při první zmínce (26, 28, 31, 33..), v genitivních vazbách (8, 9, 25), při anaforické určenosti. Chybí čárky za i před vysvětlujícím přístavkem a ve větě podmínkové (7, 30). Styl práce je populárně naučný, práce je velmi přehledně členěna a doplněna o kvalitní obrázky. Formálně splňuje všechny požadavky, způsob citací odpovídá citační normě zvolené autorkou. Závěr: Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 111815