SLÁMA, Š. Aplikace pro kontinuální sledování dechu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Student Štěpán Sláma vypracoval bakalářskou práci na téma Aplikace pro kontinuální sledování dechu. Během letního semestru doplnil teoretickou část a věnoval se aplikační části, kterou v práci popsal. Navrhnul a realizoval systém pro měření dechu s využitím akvizičního systému LabQuest a programu LAbview. Aplikace byla otestována a je plně funkční. Výsledky pilotního měření byly uvedeny a diskutovány. Během semestru student využil několikrát konzultace za účelem předvedení dosažených postupů a konzultování dalších možností. Kladně hodnotím jeho tvůrčí přístup a samostatnost. Předložená práce splňuje všechny body zadání. Práci hodnotím stupněm A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Předmětem bakalářské práce studenta Štěpána Slámy návrh aplikace pro kontinuální sledování dechu pomocí aplikace, zde v prostředí LabVIEW. Student se seznámil s potřebnou teorií a objasnil základní související pojmy. Rovněž diskutuje metody pro měření dechu a zaměřuje se na přístroje dostupné na pracovišti zadávajícího ústavu. Samotný program sestavený v prostředí LabVIEW je poměrně jednoduchý, nicméně zcela jasný s vtipně pojatou vizuální zpětnou vazbou. K informaci uvedené v části 7.3.1 na str. 23 mám drobnou výtku ke studentově interpretaci zadání, student vykresluje objekt vizuální zpětné vazby s frekvencí 1 Hz, což nekoreluje se slovem „kontinuální“ (sledování) v názvu práce, ale toto lze patrně ošetřit úpravou dané konstanty. Kladně hodnotím, že kromě online akvizice lze načíst i offline vzorová data. Výsledky práce jsou ověřeny na skupině 22 dobrovolníků. V části 7.6 Diskuze výsledků měření se vyskytují nejasnosti, např. student uvádí počet hlubokých nádechů 2,5 z 10, chybí zde však kritérium pro hluboký/mělký nádech, navíc na 10 diskrétních hodnotách (viz graf 7.2) je překvapivé určení 2,5, volil bych raději procentuální interpretaci. Rovněž grafy na obr. 7.3, 7.4 a7.5 nejsou zcela v pořádku. Vzhledem k tomu, že předmětem zadání nebylo statistické hodnocení, nepovažuji to za stěžejní nedostatek. Po formální stránce mám výhradu ke kvalitě některých schémat, obrázky 7.3 – 7.5 působí jako importované z fotografie. Práce jako taková je až příliš členěna (47 částí na 39 stranách), což ubírá na přehlednosti a neumožňuje ponořit se do hlouběji problematiky dané části. Použitých pramenů rovněž není zcela mnoho. Celkově hodnotím zadání práce za splněné, nicméně zasloužila by větší péči při realizaci a zhodnocení výsledků. Bakalářskou práci pana Štěpána Slámy hodnotím známkou „dobře“ / C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 110528