GAMBA, J. Návrh řešení vnitřní mechanické konstrukce pro robota s měkkým povrchem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předložená práce se věnuje problematice řešení vnitřní mechanické konstrukce robota s měkkým povrchem. Tato specifická oblast robotiky je zaměřena na vývoj robotů jejichž vnější povrch není pevně definován a je možno ho během provozu měnit dle účelu. Student se ve své práci věnoval pokrytí dané problematiky rešeršní studii na jejímž základě provedl vlastní návrh mechanické konstrukce. Navržené řešení je vhodné především na tvorbu robota do vodního prostředí, kdy změna velikosti objemu celého těla umožňuje plynulý pohyb daným prostředím. Všechny požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu a práci tak doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná bakalářská práce se zabývá konstrukcí robota s měkkým povrchem. V práci je detailně provedena rešerše možných konstrukčních řešení. V této kapitole chci vytknout nevhodnou práci s referencemi a v textu nejsou uvedeny odkazy na obrázky. Dále je navržena vlastní konstrukce robota a provedeny základní výpočty. Cíle práce byly splněny a předkládaná práce je na velmi dobré úrovni. Celkově práci hodnotím velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109144