ZÁŘECKÝ, T. Výpočtové modelování s využitím metod přesíťování v MKP programu Abaqus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Petr

Student se ve své práci zabýval metodami přesíťování, které jsou dostupné v konečnoprvkovém programu Abaqus. Práci vypracoval samostatně a dostatečně konzultoval. Student dále prokázal schopnost použít znalosti získané v průběhu bakalářského studia při řešení vybraných úloh. V neposlední řadě se musel seznámit se systémovým prostředím programu Abaqus, což zvládl výborně. Rešeršní část práce byla zaměřena na metodu konečných prvků. Dále byl popsán princip jednotlivých metod přesíťování a jejich použití. V praktické části práce byly vybrané metody přesíťování aplikovány na řešení úloh mechaniky těles. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šebek, František

Práce zabývající se metodami změny sítě na začátku stručně popisuje metodu konečných prvků. Po zmínění tří základních metod změny sítě jsou dvě z nich aplikovány na několik příkladů. V názvu práce by se nemělo využívat zkratek, pokud nejde o záležitost globálně známou napříč obory. V práci je od začátku používána zkratka ALE, ale vysvětlena je až v poslední třetině práce. Po formální stránce lze vytknout neočíslování kapitol Úvod a Závěr. Dále se neshoduje listinná a elektronická verze práce, která neobsahuje žádné podpisy. Citace jsou někde uváděny až za tečkou na konci odstavce. Někde je i pro stejné veličiny využita kurzíva, jinde zase ne. Chybně je pak kurzívou většina jednotek. V některých rovnicích se vyskytuje symbol pro operaci násobení, někde nikoli. Jasné ani není číslování rovnic, jako například na straně 27 nebo 29. Kladně lze hodnotit několik přehledných úloh srovnaných s analytickým řešením. Vyhodnocení vybraných metod je však velmi stručné. Celkově lze tedy práci hodnotit velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108925