PTÁČEK, T. Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosynek, Petr

Předkládaná bakalářská práce se zabývá výpočtovým prostředím Salome Meca. Student na tématu pracoval svědomitě po celou dobu vymezeného času dvou semestrů. Studentovi bych vytknul slabší závěr, čím je sepsání textové části. Některé části textu nejsou vhodně formulované, např. "Základním přístupem pro předvídání trhlin je Lineární elastická lomová mechanika....". U popisu výpočtových modelů chybí odkazy na grafickou přílohu práce - je ponecháno na čtenáři, aby si je prostudoval z vlastní iniciativy. Zda je použita u 2D úlohy s trhlinou rovinná napjatost, nebo rovinná deformace není v textu zmíněno. Na druhou stranu student vypracoval poměrně velký počet úloh a musel překonat spoustu dílčích problémů souvisejících s tvorbou výpočtových modelů. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaculka, Miroslav

Poznání výpočetních programů, které mohou konkurovat takovým gigantům, jako je například ANSYS či ABAQUS, je v dnešní době velmi důležité. Po takovém softwaru se očekává jeho nízká cena, ale stejná kvalita. Jedním z takových programů se zabýval student Tomáš Ptáček. Svojí prací dokládá, že se naučil velmi dobře používát software, který není na škole vyučován. Také aplikuje získané znalosti z bakalářského studia v oblasti mechaniky těles. Jeho práce obsahuje úvod do oblasti metody konečných prvků a popis komerčního software a několika jeho modulů. Následuje aplikace různých přístupů na základních příkladech - zakřivený nosník, tělesa s povrchovými trhlinami a těleso s vnitřní trhlinou. Práce obsahuje přehledné porovnání výledků mezi jednotlivými přístupy a vyvození závěrů pro jednotlivé příklady. V závěru student popisuje i své zkušenosti s programem, které jsou zde namístě. V rešeršní části práce postrádám úvod do problematiky prutové teorie. Také by se dala vytknout chyba v odkazech na citace, které nejsou psány stejným stylem. Na str. 10 jsou odkazy psány někde před tečkou, někde za ní. Není vhodné psát čárku na začátek řádku, jako je tomu na str. 24. Na této straně nadpis Trhliny by si zasloužil vlastní kapitolu, protože podle obsahu práce by se čtenář nemusel dozvědět, kde oblast lomové mechaniky očekávat. Jinak práci považuji za dobře napsanou a splňující všechny náležitosti, které se od studenta 3. ročníku očekávají. Proto ji hodnotím výslednou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110680