KRČEK, A. Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Téma BP, kterým je řešení soustavy těles s vazbami s pasivním účinkem, má mj. sloužit jako dodatečné studijní materiály pro studenty předmětu 3ST-Statika. Student na tématu BP pracoval samostatně, ale již od začátku měl ve srovnání s ostatními studenty zpoždění, což se před odevzdáním práce negativně projevilo v nemožnosti provést úpravy práce. Splnění požadavků a cílů zadání: Student řešil dvě soustavy těles a výsledky prezentoval převážně graficky buď přímo v práci nebo v příloze. V práci na str. 22 uvádí, že "Všechny výsledky výpočtu budou uvedeny v příloze". Výsledky výpočtu jsou stykové síly ve vazbách (viz 1. bod cílů zadání), ale práce obsahuje pouze některé stykové síly (ty, u kterých se prováděla nějaká kontrola) a ostatní uvedeny nejsou - tzn., že se snižuje význam této práce, co by studijní materiál. Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod: Práce obsahuje řadu variant pro dané soustavy, ale problematika smýkání je zbytečně zjednodušena. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry: Práce obsahuje řadu grafů, ale jejich analýza je povrchní a některé věty nejasné. Grafická, stylistická úprava a pravopis: Práce obsahuje velké množství obrázků včetně grafů. Grafy jsou však popsány nedostatečně a čtenář musí občas pátrat, co který graf znázorňuje. Z výše uvedených důvodů práci celkově hodnotím C/dobře .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá řešením soustav těles se zahrnutím pasivních účinků v podobě třecích sil. Práce je plná pravopisných a hrubých chyb viz například hned první věta. Některé věty jsou neúplné a nedávají žádný smysl např.: …jednu s nejstarší částí fyziky [2]. Je zřejmé, lze určit jen tolik neznámých parametrů… Pro technickou praxi je typické, že tělesa nebo soustavy těles, které jsou vázané stykovými a silovými vazbami. …hranol zůstane v přes působení…. Díky pasivním účinkům se u soustavy existují hodnoty úhlů,…. Kvalita použitých obrázků je špatná, a navíc drtivá většina z nich není vůbec odkazovaná v textu, případně obsahují silové a momentové veličiny, které nejsou v textu vůbec zmíněny, což je způsobeno pouhým vykopírováním obrázků z učebních skript a autorovým vlastním popisem bez pochopení zjevné souvislosti. V práci jsou řešeny dvě praktické ukázky označené jako příklad 1 a příklad 2. Příklad 1 řeší mechanismus s navijákem a brzdou, který vytahuje nebo spouští těleso po nakloněné rovině. Bohužel u těles chybí popis, co které těleso představuje a čtenář si musí sám domýšlet, například těleso 5. Těleso 1 není označeno vůbec. Zásadním problémem příkladu 1 je forma jeho zadání, která není úplná a až z následného řešení a úplného uvolnění se čtenář dozví, že v zadání je brzdná síla F ve vazbě B a celá soustava je řešena s uvažováním gravitačního zrychlení. Autor dále zapisuje rovnice rovnováhy, u nichž z neznámých důvodů píše vždy gravitační síly na pravou stranu rovnic, kde dle zvyklostí bývá 0. Nikde nemá zapsané rovnice pro výpočet velikostí gravitačních sil, přitom je neuvádí v neznámých parametrech. U statického rozboru chybí zapsat druhou podmínku statické určitosti, autor zapisuje pouze jednu. Autor provádí analýzu stykových sil v závislosti na parametrech (hmotnost, uhel nakloněné roviny) a vykresluje zavilosti pomocí grafů, avšak bez jednotek a občas s legendami, které vůbec neodpovídají křivkám v grafech. Analýzy tak působí na čtenáře velice chaoticky. Závěry na straně 29 a 35 jsou pouze čísla bez bližšího popisu. Příklad je dále modifikován, bez bližšího nákresu celé řešené soustavy a se stejnými hrubými nedostatky uvedenými výše. Příklad 2 je inspirován zdvižnou plošinou s nůžkovým zvedákem. I u toho příkladu se objevují obdobné nedostatky jako u příkladu 1. Nesouhlasím s tvrzením z úvodu, že „Tato práce může také posloužit jako doplňující materiál nebo názorná ukázka výpočtu soustav těles s NNTP vazbami”. Autor práce prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti a provedl řešení dvou demonstrativních úloh. I přes chaotický popis a velice nepřehledně provedené analýzy výsledků, v kterých je snadné se ztratit, doporučuji práci k obhajobě a po zodpovězení oponentských otázek navrhuji známku D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 108663