POLÁŠEK, K. Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bělohradský, Petr

Bakalářská práce uceleně pojednává o technologii spalování, při které se využívá kyslíkem obohacený spalovací vzduch. V rámci rešeršní činnosti student zhodnotil současný stav poznání v této oblasti, což je doloženo celou řadou odborných článků publikovaných v impaktovaných časopisech. Součástí práce bylo provedení bilančního výpočtu spalování v simulačním software ChemCad, se kterým se student musel nejdříve seznámit. Výsledky simulací byly dostatečně vysvětleny a zhodnoceny, a dále potvrzují klady dané technologie spalování. Práce je napsána s minimem gramatických a pravopisných chyb. Oceňuji také samostatnost studenta při zpracování práce a pak zejména při provedení bilančního výpočtu v software ChemCad. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hudák, Igor

V bakalářské práci se autor zabývá kyslíkem obohaceným spalováním. V teoretické části popisuje spalovací proces a kromě mechanismů tvorby oxidů dusíku (NOx) také uvádí mechanismy přenosu tepla. V další kapitole jsou také přehledně vysvětleny jednotlivé metody spalování s obohaceným spalovacím vzduchem, včetně výsledků prezentovaných v impaktovaných časopisech. Kladně také hodnotím, že popisuje jak jejich výhody a tak i jejich nevýhody. Krátká kapitola je věnována také bezpečnosti při práci s kyslíkem, protože kyslík je vysoce reakční oxidační činidlo. V praktické části práce autor simuloval spalování v programu Chemcad. Práce je obsahově na dobré úrovni, nicméně ji sráží některé formální nedostatky, jako je nízká kvalita obrázků nebo množství překlepů, zejména v druhé části práce. Autor také používá nejednotné označení tabulek a obrázků. Autor práce splnil cíle definované v zadání bakalářské práce a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108826