KLUZOVÁ, I. Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Studentka zpracoval zadané téma, v dílčích kapitolách se věnoval požadovaným cílům práce. Práce zahrnuje rešeršní část uvádějící problém v širším kontextu, dále je uvedena teoretická výpočtová část a následně prezentováno realizované posouzení a hodnocení. Studentka v průběhu zpracování diplomové práce pracovala systematicky, samostatně zpracovávala podklady a vyhledávala informace k řešenému problému. Prokázala dobrou orientaci v oboru a dokázala aplikovat získané poznatky na tuto konkrétní úlohu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že studentka zvládla stanovené téma a je schopna samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skála, Zdeněk

DP řeší otázky modernizace a provozní optimalizace stávající soustavy CZT. Součástí DP je úprava centrálního zdroje včetně technicko ekonomického posouzení úpravy. Zadání DP bylo splněno v celém rozsahu. Zvolená metoda řešení DP je vhodně a správně zvolena. Diplomantka prokázala schopnost inerpretovat dosažené výsledky při přenosu poznatků do technické praxe. Uspořádání práce je logické, po formální stránce bez závad.Drobné překlepy nejsou překážkou srozumitelnosti práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108698