NGUYEN, M. Aplikace evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizační úlohou pro návrh piezokeramického nosníku jako alternativního zdroje energie. Diplomant prokázal dobrou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky. Předkládaná práce je na velmi dobré úrovni, cíle práce byly splněny a její výsledky budou dále využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Překládaná závěrečná práce se zabývá aplikací evolučního algoritmu na optimalizační úlohu vibračního generátoru. Práce je vhodně členěna na rešeršní a realizační část. Stručná a výstižná rešeršní část vytváří dostatečný podklad pro realizaci optimalizačního algoritmu, jehož cílem je zlepšení vybraných parametrů vibračního generátoru. Pro hledání parametrů autor práce použil algoritmus označený zkratkou SOMA. Klíčovou částí je definice vhodné účelové funkce, což se autorovi podařilo. Výtku mám k přiloženým souborům -ty totiž nevykazují přílišnou pečlivost autora, což zbytečně snižuje celkovou kvalitu práce. Cíle práce považuji za splněné. Celkově práci považuji za zdařilou a hodnotím velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108802