LAUKO, M. Návrh řídicího systému pásového dopravníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá návrhem řídicího systému pásového dopravníku. V úvodu práce autor předkládá rešeršní studii problematiky a pokračuje vlastním návrhem, který je podrobně dokumentován. Velký přínos vidím v praktickém využití daného zařízení, kdy jej lze po jednoduchých úpravách použít pro další úkoly. Jedinou nesrovnalostí jsou špatně ošetřené chybové stavy při spouštění aplikace, kdy není zcela jasné co se děje, když počítač neobsahuje potřebný HW nebo nemá nainstalovaný Vision modul, jehož části aplikace používá. Zpracování daného problému považuji za odpovídající a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Předložená práce si kladla za cíl vytvoření výukového standu s pásovým dopravníkem. Tento cíl byl rozdělen do 4 dílčích cílů, které jsou postupně plněny v na sebe logicky navazujících kapitolách. První cíl je zpracován v kapitole 3., kde je proveden přehledný teoretický rozbor dané problematiky a je zvolen implementační HW a SW. Druhý dílčí cíl je vypracován v kapitole 4., kde je proveden návrh řídicí aplikace výukového standu. Řešení zbývajících cílů je zpracováno v kapitole 5. Implementace navrhnutého řešení a 6. Ověření a otestování implementovaného řešení. Je škoda, že v příloze není video, ze kterého by bylo možné lépe ověřit funkčnost navrženého řešení. Po grafické a stylistické stránce je práce na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108105