SLABÝ, V. Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bastl, Michal

Pan Slabý si zvolil náročné téma diplomové práce. Jeho úkolem bylo rozšířit model jednoduchého inverzního kyvadla na dvojité, kyvadlo stabilizovat v inverzní pozici a pokusit se o tzv. swing up. Student vypracoval obsáhlou rešerši k problematice, která je na výborné úrovni. Dále provedl potřebné konstrukční úpravy a vytvořil kvalitní simulace. Na reálné soustave, která je vytvořena z levných komponent, postupně realizoval stavové řízení. K realizaci swing up funkce, tedy k vyšvihnutí kyvadla do inverzní polohy, používá feedforward. K návrhu potřebné trajektorie vytvořil poměrně originální postup. Celá práce se velmi dobře čte a obsahuje značné množství informací. Je členěná logicky a odráží dobré odborné znalosti autora. Student věnoval problému mnoho času a experimentální práce. Výstupem jsou výborné výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brablc, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá realizací laboratorního modelu dvojitého inverzního kyvadla. Součástí práce je rozšíření existujícího exponátu jednoduchého kyvadla na dvojité a navržení vhodných řídících algoritmů. Celá práce je srozumitelná, dobře logicky uspořádaná a dokumentuje splnění všech zadaných cílů. Text obsahuje jen minimum překlepů a pravopisných chyb, celkově kvalitní grafické a stylistické zpracování kazí pouze několik drobných chyb pří sazbě v LaTexu (např. str. 35,43,44). Po obsahové stránce bych vyzdvihnul systematicky a přehledně zpracovanou rešerši a rozbor zadání. Popis vlastní studentovy práce by mohl být podrobnější, místy je význam prováděných experimentů pro nezasvěceného čtenáře nejasný. V práci mi chybí konkrétní popis zapojení jednotlivých signálů na svorkovnici I/O karty. Metodu hledání trajektorie pro swing-up řešenou pomocí okrajových podmínek popsanou v kapitole 5.7 považuji za velmi přínosnou pro případné navazující práce. Studentem navržený vícekrokový algoritmus (sekce 5.7.1) hledání parametrů pro řešení tohoto problému je sice poněkud krkolomný, avšak vede k cíli a svědčí o hlubokém porozumění problému a množství času věnovaného jeho řešení. Celkově práci hodnotím kladně. Student zvládl řešení nelehké regulační úlohy, která velmi závisí na kvalitě provedení řízeného exponátu. V případě uspokojivého zodpovězení dotazů navrhuji hodnocení velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105822