TRAN, A. Automatické ladění regulátoru pro DC motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Jan

Pan Tran se ve své diplomové práce zabýval rešerší a následnou implementací algoritmů pro automatické ladění regulátorů DC motorů. Během práce se musel vypořádat s různými problémy jako například nedostatečná vzorkovací rychlost použitého hardwaru. Po domluvě s vedoucím byl namísto implementace na samostatnou řídicí jednotku vytvořen uživatelský program na PC s využitím multifunkční vstupně-výstupní karty. Student pracoval do značné míry samostatně a podařilo se mu splnit cíle zadání včetně testů na několika reálných pohonech. Kvalitu práce sráží některé formální nedostatky jako záměny desetinné čárky a tečky či překlepy. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brablc, Martin

Předložená diplomová práce se zabývá vývojem aplikace pro automatické ladění soustavy regulátorů pro stejnosměrný kartáčový motor na základě identifikace parametrů. Práce je logicky uspořádaná a přehledná a splňuje formální požadavky, pouze velmi stručnou kapitolu 8 by bylo lepší zařadit do závěru. Po grafické stránce lze vytknout nepřehlednost některých grafů. Rešerší část práce je dostatečná, avšak v části popisující prováděné experimenty a jejich výsledky by mělo být podrobněji popsáno proč student volí taková řešení. Např. v obr. 37 na str. 60 je zobrazeno srovnání jednotlivých automatických návrhových metod, z nich student vybírá jednu (u které se vizuálně zdá, že má nejdelší regulační děj) a bez dalšího vysvětlení ji používá pro experimenty s dalšími motory. Obecně lze však říct, že použité metody jsou adekvátní. Je nutné zmínit, že student nesplnil poslední bod zadání (implementaci algoritmu na konkrétní řídící jednotu), avšak po dohodě s vedoucím byl tento bod nahrazen aplikací s grafickým rozhraním realizovanou v prostředí Matlab. Po uspokojivém zodpovězení dotazů doporučuji práci k obhajobě s hodnocením dobře – C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109186