PAVLIŠ, J. Speciální snímače délky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jankových, Róbert

Bakalářská práce Jakuba Pavliše odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v několika směrech originální. Metodika splnění cílů bakalářské práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy spojené s navrhováním a testováním nestandardních snímačů délky. Práce je logicky rozdělena do šesti kapitol a závěru. Přílohy jsou úplné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých cílů práce. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury, kterou vhodně rozšířil o další tituly. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Student si na začátku zpracoval reálný plán práce, který dodržel. Pracoval samostatně a aktivně bez nutnosti podrobného vedení. Za hlavní přínos je možné považovat návrhy a realizace obou druhů speciálních snímačů. Výsledek práce prokázal, že autor má dostatečné zkušenosti z práce s technickou literaturou. Na základě uvedeného hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou „výborně / A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prostredník, Daniel

Predložená práca ma 53 strán, ako súčasť praće je uvedená príloha na nosiči CD - tato ale v práci nebola priložená - z hľadiska posudzovania však oponent prílohu nepovažuje za relevantnú inak práca spĺňa všetky formálne náležitosti. Práca si vytyčuje za cieľ analýzu stávajúcich indukčných a optických snímačov dĺžky a návrh špecialneho snímača na indukčnom a tak isto optickom princípe. Práca bola vypracovaná v spolupráci s firmou MESING a s konzultáciami u firmy Renishaw. Už táto skutočnosť poukazuje na blízkosť priemyselnému prostrediu čo posudzovateľ hodnotí veľmi kladne. Ďalším, z hľadiska posudzuvateľa veľmi pozitívnym faktorom je, že študent už v bakalárskom štúdiu získava prehľad v problematike a konkrétných riešeniach - a tým je daná možnosť že v ďalšom štúdiu dosiahne v tomto smere vysokej odbornosti. Posudzovateľ hodnotí ako veľmi zaujmavé navrhované riešenie s optickým pravítkom, kde uvádzané rozlíšenie v nm je skutočne zaujmavé. Otázkou je časová stabilita a opakovateľnosť takehoto výsledku. Z tohoto pohľadu by bolo zaujmavé uviest v praci viacej tabularnych výsledkov. Posudzovateľ prosí o zodpovedanie nasledovnej otázky: Vysvetlite pojem statická a dynamická charakteristika snímača. Prácu hodnotím známkou Výborne/A. V ...................... dne ......................... ..................................................... doc. Dr. Ing. Daniel Prostrednik, CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109102