JELÍNEK, A. Zpracování dat z měření obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Student předložil velmi pěkně zpracovanou bakalářskou práci, kde prokázal svoji schopnost samostatného řešení úkolů z průmyslu. K práci přistupoval velmi aktivně a pravidelně konzultoval dílčí výsledky a další postup řešení úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním dat z měření obráběcích strojů. Zadání vychází z potřeb firmy Walter s.r.o. rešit stav geometrické přesnosti svých strojů na obrobně. V první části se autor s pomocí svého školite učí ovládat zařízení Ballbar. Dále popisuje proces zavedení měření pomocí tohoto zařízení do kontroly stroje. V poslední části jsou k vidění výsledky z deseti měření provedených na stroji firmy Walter. Jako pravděpodobnou příčinu nestability dat označuje autor vliv teploty. S tímto tvrzením souhlasím a jak autor dále také uvádí, je potřeba dalších měření a výsledků k ověření této hypotézy. Dále se v textu vyskytuje několik překlepů (strana 7, chyby lineárního polohování je uvedeno EZY místo EZZ nebo str. 36 v tabulce místo Prm Y uvedeno PrmX ). Kromě těchto překlepů práci trošku sráží i styl psaní a celková úprava. I přes tyto drobnosti je práce na dobré úrovni a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109790