NAVRÁTIL, L. Zhodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Na str. 88 diplomové práce doporučuje zvolit diskontní sazbu projektu na úrovni WACC (=19 %). Proč jste se pro výpočet WACC rozhodl využít tzv. stavebnicovou metodu a jaké další přístupy pro určení diskontní sazby by v daném případě přicházely v úvahu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gaja, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49839