LANGER, I. Zlepšení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Řešená problematika je téma běžné, není nijak inovativní. Ke zpracování není třeba speciálních znalosti či dovedností. Práce má pouze praktické využité. Autor při zpracovaní postupuje dle obecně platných postupů. Práce byla hotova v dostatečném časovém předstihu, autor k řešení přistupoval svědomitě a samostatně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Poláček, Tomáš

Student v práci zhodnotil finanční situaci zkoumaného podniku podle adekvátních finančních nástrojů využitých z dat získaných z účetní uzávěrky zkoumané společnosti. Výsledky z analýz jsou čitelně publikovány a z nich vyvozeny závěry. V části vlastních návrhů chybí práci hlubší záběr pro vylepšení stávající finanční situace podniku. Práce obsahuje zásadní chyby po formální stránce (chybějící odstavec, styl písma, gramatické chyby, výpočetní chyby, chybná forma zapsání matematických výpočtů atd.). Použité informační zdroje jsou na minimální úrovni, chybějící rešerše zkoumané problematiky a hlubší použití informačních zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108332