MALO, D. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Autor splnil stanovené cíle, zvolil správný postup řešení a vhodně zvolil metody zpracování. Struktura práce je zvolena dobře a systematicky. Autor prokázal, že dovede teoretické poznatky použít k prakticky užitečným výstupům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení vybraných ukazatelů společnosti a návrhy na zlepšení její stávající situace. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autor vhodně využil vybrané literární zdroje a sestavil obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autor analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy a analýzy časových řad. V práci autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům a doporučením. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Drobnou připomínku bych měl jen k psaní interpunkčních znamének za vzorci, u grafů č. 1, 2 a 3 by bylo dobré doplnit komentář o vzájemné porovnání uváděných ukazatelů, pro regresní přímky konkrétních ukazatelů by bylo dobré definovat, co je myšleno proměnnou x. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Drobnou připomínku bych měl jen k formální stránce položek v seznamu literatury, kdy by bylo dobré dodržet jejich jednotný styl. Důležitou součástí práce je i program vytvořený v prostředí VBA. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110348