HLAVÁČ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Student si pro zadané téma sám vyhledal referenční společnost a dohodl s ní spolupráci. Při zpracování práce pracoval student samostatně, projevoval zájem o řešenou problematiku a prokázal jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce má ryze aplikační charakter. Vlastní návrhy by mohly být propracovanější.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nováková, Monika

Bakalářská práce, která je předmětem mého hodnocení, je zpracována velmi přehledně a je logicky a obsahově správně koncipována. V teoretické části student na základě vybraných literárních zdrojů charakterizoval metody finanční analýzy, které následně využil v praktické části práce. Student zpracoval finanční analýzu společnosti A studio group, spol. s r.o. za roky 2012 až 2016, na jejímž základě dobře zhodnotil finanční situaci a zdraví sledované společnosti. V návaznosti na zjištěné nedostatky společnosti student navrhl doporučení ke zlepšení, která jsou pro společnost realizovatelná. Student stanovený cíl splnil, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111947