POSPÍŠIL, J. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Ve své bakalářské práci uvádíte jako příležitost navázání spolupráce se střední školou. Uveďte, jak byste chtěl spolupráci navázat a navrhněte podmínky, tak aby byla přínosná pro školu i studenty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nejedlík, Pavel

Student ve své bakalářské práci na téma hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení splnil všechny stanovené cíle. K práci nemám výhrad. Předložené návrhy jsou velmi dobře zpracované. Hlavně navržení faktoringu je výborně zpracováno. Jako drobný nedostatek shledávám odbornou jazykovou úroveň studenta. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110281