ŠTADLEROVÁ, K. Marketingová komunikace pro produkt v pivovarnickém odvětví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Zvolený postup a metodika práce odpovídají stanoveným cílům. Rovněž formální náležitosti, odborná jazyková úroveň a práce s informačními zdroji je na úrovni odpovídající bakalářské práci. V předložené práci oceňuji zpracované analýzy včetně provedeného a zpracovaného výzkumu. Dobře je zpracován přehled nejvýznamnějších konkurenčních značek na českém trhu. Analýzy jsou přehledně shrnuty a jsou vyvozeny odpovídající závěry. Předložené návrhy respektují závěry z analýz a jsou zpracovány včetně časového harmonogramu a základního ekonomického zhodnocení. Otázka k obhajobě: Jedním z Vašich návrhů je ciderpong event. Neobáváte se negativních reakcí porovnávajících Vaši akci s již využívanými eventy beerpongu? Ať už ze strany zákazníků nebo konkurenčních pivovarů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vylíčil, Ondřej

Stanovené cíle, které si studentka stanovila, byly splněny, navíc oceňuji vlastní výzkum pomocí dotazníku, který mnoho firem již nedělá. Metody použité pro analyzování a návrhy společnosti jsou adekvátní. Interpretace výsledků je vcelku krkolomná, navíc v textu je několik pravopisných chyb. Co se týká praktického využití výsledků, tak celkem pochybuji o částkách, které studentka uvádí. Částka 1500kč/měsíc za práci na Instagramovém profilu je extrémně nízká, tyto pozice jsou zpravidla fulltime a náklad pro firmu na tuto pozici je průměrně 20x vyšší. Chybí mi v práci rizika návrhů. Za mě je práce dobrá, je vidět, že studentka nad prací přemýšlela z pohledu firmy i zákazníka a hledala moderní řešení marketingové komunikace se zákazníky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 110635