KOCIFAJOVÁ, V. Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Jde o standardní téma, které je obecně známé a není nijak inovativní. K jeho zpracování není třeba speciálních znalostí a postupů. Využití výsledků je možné pouze pro konkrétní firmu. Autor k řešení přistoupil standardně, nepoužívá netradičních metod zpracování, rozsah a podrobnost provedených analýz a komplexnost navrhovaných změn je odpovídající požadavkům kladeným na tento typ práce. Závěrečná práce je zpracována uspokojivým způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kašjaková, Alexandra

Autorka formálne splnila zadanie práce a ciele stanovené na začiatku práce - navrhnúť zmeny v systéme hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Väčšiu pozornosť venuje systému odmeňovania. Zvolené postupy a metódy sú adekvátne cieľom práce, rozsiahla analytická práca priniesla množstvo podnetov a informácií potrebných pre spracovanie problematiky. Aj z pohľadu vedenia spoločnosti považujem získané informácie za dostatočne obsiahle a prakticky využiteľné. Návrhová časť je logická, podnetná a z väčšej časti vo firme využiteľná. Autorka použila dostatočné množstvo informačných zdrojov ako teoretický základ. Praktické informácie pre analýzu sa jej podarilo získať z interných zdrojov firmy. Získané informácie sú dostatočne podrobné a dobre spracované. Pre niektoré typy informácií by bolo vhodnejšie použiť tabuľkovú formu spracovania a vyhodnotenia kvôli prehľadnosti. Celkovo hodnotím prácu ako dobrú a odporúčam ju k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111153