BALHAR, D. Technologická příprava výroby stírací desky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Jedná se o práci talentovaného studenta, řešícího svou diplomovou práci se zájmem a nadšením. Student pravidelně konzultoval tématiku z praxe, řešící konkrétní úkol. Práci řešil v několika alternativách, navržené řešení je podrobně popsáno se všemi potřebnými detaily. Spolupráce byla velmi dobrá, profesionální, výsledky přijatelné. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořáková, Jana

Předložená práce se zabývá technologickou přípravou výroby součásti - stírací deska, která je určena pro stírání nástřihu ze střižníků postupového tvářecího nástroje. Nejprve v práci autor blíže popisuje tvářecí nástroj, jeho funkce a jednotlivé konstrukční prvky. Následně je podrobněji popsána daná součást - stírací deska, včetně výpisu funkcí jednotlivých prvků na desce. Navazující rešeršní část je věnována konvenčním i nekonvenčním výrobním technologiím, které jsou nejčastěji využívány k výrobě podobných součástí z nástrojových ocelí. Není opomenuto ani tepelné zpacování materiálu. Práce je psána přehledně a graficky je na velmi dobré úrovni. Za praktický přínos lze považovat nejen komplexní řešení technologického postupu výroby součásti, který byl výrobním podnikem využit a realizován, ale i přehledné technicko ekonomické zhodnocení celého procesu, na jehož základě je možné případně příští výrobu optimalizovat. Určitým nedostatkem je poněkud nelogické řazení některých kapitol např. volba polotovaru je umístěna až za kapitolou zabývající se technologickým postupem výroby. V práci se vyskutuje menší množství gramatických chyb/překlepů či opakování slov, např. str. 20 - Je zde propočítáván pohyb pohyb nástroje..., str. 25 - Při ještě větší rychlosti ochlazování se karbid už nemůže z -železa uvolnit, i když je v něm nerozpustný a je s ním spoután i přesto..., str. 49 - Strojní časy: na obr. 41 je nárt operace…, str. 65 - Náklady na celkovou výrobu desky byla stanovena na 8135,82 Kč, apod. Autor musel při řešení nastudoval celou řadu literatury a prokázal dobrou orientaci v dané oblasti výroby. S vyslovenými závěry lze vyslovit souhlas. Cíle práce byly v celém rozsahu splněny, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108636