ŠEDÝ, M. Antioxidační aktivita extraktů zeleného čaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselá, Mária

Student prokázal schopnost samostatně pracovat na zadaném úkolu. K dané problematice získával nové informace studiem vědeckých časopiseckých publikací, literatury a internetu. Zodpovědně a svědomitě přistupoval k experimentálním pracím v laboratoři. Naměřená data konzultoval a následně samostatně vyhodnotil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce se zabývá antioxidačními vlastnostmi zeleného čaje. Velice zajímavě a čtivě napsaná teoretická část vychází z 31 celkem kvalitních literárních zdrojů, českých i cizojazyčných odborných i populárně naučných knih a časopiseckých vědeckých publikací. Je zpracována přehledně, srozumitelně a tvoří kvalitní podklad pro provedení experimentů. Experimentální část spočívala ve stanovení antioxidační aktivity, celkových polyfenolů a flavonoidů ve třech vybraných vzorcích zeleného čaje zakoupených v běžné tržní síti. Pro jejich stanovení byla použita spektrofotometrie. V metodické části by bylo vhodné uvést i principy použitých metod a vytkla bych chybějící očíslování rovnic. Také mi chybí kapitola statistické zpracování výsledků, kde je souhrnně popsáno, jakým způsobem jsou zpracovány a prezentovány výsledky. Kolikrát byl měřen každý vzorek ? Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů, správně interpretovány, trochu postrádám lepší diskusi, např. porovnat horký vs. studený nálev (viz otázka níže). Celkově pěkná práce, občasné drobné formální chyby významně nesnižují její kvalitu. Po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108171