MRÁZEK, M. Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Diplomant přistupoval k diplomové práci velmi pečlivě a zodpovědně. V rámci studia si osvojil řadu výpočetních a grafických systémů. Velkou pozornost věnoval jak výpočtové, tak textové části diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Předkládaná diplomová práce, v rozsahu 70 stran, se zabývá aktuální problematikou z oblasti biomechaniky. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. Z formálního hlediska je práce psaná srozumitelně a pečlivě. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12700