RÝDEL, J. Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Mayo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Předmětem diplomové práce Jiřího Rýdela byla deformačně napěťová analýza proximálního konce femur s aplikovanou totální endoprotézou typu – MAYO. V době zadání DP byla tato TEP novinkou. Téma diplomové práce bylo zadáno z podmětu lékařů, kteří v dané době byli schopni poskytnout pouze RTG TEP. Tato situace vyžadovala vyřešení řady dílčích problémů diplomantem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Předkládaná diplomová práce, v rozsahu 65 stran, se zabývá aktuální problematikou z oblasti biomechaniky – deformačně napěťovou analýzou kyčelního kloubu s aplikovanou endoprotézou typu Mayo. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. V práci postrádám detailnější analýsů výsledků získaných výpočtovým modelováním. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12703